Plans

Puppy plans 2020/2021:


J-litter, autumn/winter 2020/2021, Pufflingens Cassiope x Kauniin Rollo

K-litter. Autumn/winter 2020/2021, Pufflingens Euphorbia x ?

L-litter. Pufflingens Filipendula x ?